හැන්දෑවේ : ගැබ්ගෙල පිළිකාව කලින් හදුනාගන්න [Video]


ලෝකය පුරා කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් මුහුණ පාන රෝගයක් වන ගැබ්ගෙල පිළිකාව, වැක්සීන් කිරීම මගින් හෝ පැප් පරීක්ෂාවක් කිරීම මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම වලක්වා ගැනීමට හෝ කලින් හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇත.ඔබත් අදම ඔබේ වෛද්‍යවරයා හමු වී උපදෙස් ලබාගන්න.මේ සම්බන්ධයෙන් අශාන්ති විසින් නිර්මාණය කළ ගීතය...


This is the one and only positive sex educational website in sri lanka and written in Sinhala language

0 comments: